Algemene voorwaardenimage

Algemene Voorwaarden van het Medisch Keuringscentrum gevestigd te Utrecht per 1 januari 2002.

Artikel 1. Algemeen

Het Medisch Keuringscentrum houdt zich bezig met het verrichten van medische keuringen, waaronder verzekerings-, acceptatie-, rijbewijs-, beroeps- en sportkeuringen. Daarnaast verzorgt het Medisch Keuringscentrum preventief medisch onderzoek (PMO).

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: de Voorwaarden) wordt verstaan onder:
2.1. De cliënt: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Medisch Keuringscentrum in contact is getreden ten einde van de medische en/of raadgevende diensten van Medisch Keuringscentrum gebruik te maken. In het geval van verzekerings- en acceptatiekeuringen wordt onder cliënt ook de verzekeraar verstaan;
2.2. De verzekeraar: Iedere instantie die de cliënt verplicht stelt een medische keuring te ondergaan ten behoeve van het afsluiten van een verzekering;
2.3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen het Medisch Keuringscentrum en cliënt of verzekeraar in het kader van het medische en/of raadgevende product tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
2.4. Producten: Medische keuringen, health check, PMO en verder alle in dit kader relevante productaanbiedingen.
2.5. Het consult: De door of namens het Medisch Keuringscentrum uit te brengen medisch diagnostische conclusies zoals vervat in het medisch dossier.
2.6. Overmacht: In alle redelijkheid kan worden verlangd dat het Medisch Keuringscentrum haar verplichtingen binnen de afspraken met cliënt, jegens cliënt nakomt. Indien zich omstandigheden zouden voordoen waarbij ten gevolge van overmacht het Medisch Keuringscentrum niet in staat is haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk na te komen kan, ongeacht of deze situatie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, op redelijke wijze geen nakoming van Medisch Keuringscentrum worden verlangd.
Omstandigheden waaronder niet nakoming van verplichtingen kan plaatsvinden zijn: vertraging of vermissing van uitslagen c.q. informatie door derde partijen aan Medisch Keuringscentrum te verstrekken. Maar ook onvoorziene ziekte of uitval van de betreffende arts en overheidsmaatregelen dienen daartoe te worden gerekend.
Andere externe omstandigheden welke de operatie van het Medisch Keuringscentrum kunnen belemmeren dan wel geheel blokkeren.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen het Medisch Keuringscentrum en de cliënt.
3.2. Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene Voorwaarden van de cliënt. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Consulten en de totstandkoming van een Overeenkomst, annulering, te laat komen, betalingen, non acceptatie.

4.1. Een overeenkomst met het Medisch Keuringscentrum komt tot stand zodra de cliënt met Medisch Keuringscentrum een afspraak heeft gemaakt ten behoeve van het medisch diagnostisch onderzoek, het consult.
4.2. De cliënt aanvaardt daarbij de Voorwaarden en betalingstermijnen welke door het Medisch Keuringscentrum zijn gesteld.
4.3. Afspraken voor een consult kunnen tot 24 uur voor het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Niet geannuleerde afspraken worden berekend. Voor annuleringen
binnen 24 uur voor het moment van het geplande consult geldt het volledige basis consult tarief. In bijzondere gevallen van niet voor discussie vatbare aangetoonde overmacht van de cliënt kan van deze regel door het Medisch Keuringscentrum worden afgeweken.
4.4. De cliënt dient ruim op tijd thuis aanwezig te zijn. Indien de cliënt niet thuis is en
later dan een kwartier na aanvang van het geplande consult thuiskomt, wordt dit beschouwd als een annulering en is de volledige consultprijs verschuldigd.
4.5. Facturering van verzekerings- en acceptatiekeuringen geschiedt door Medisch Keuringscentrum direct aan de verzekeraar. Consulten voor privédoeleinden (PMO) geschiedt altijd door middel van bancaire transactie.
4.6. Medisch Keuringscentrum heeft het recht om, om haar moverende redenen, een cliënt te weigeren.
Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van Medisch Keuringscentrum niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non-acceptatie.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door het Medisch Keuringscentrum zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende bepaling in de Overeenkomst.

Artikel 6. Uitslagtermijnen

6.1. De door het Medisch Keuringscentrum opgegeven termijn, waarbinnen de conclusies van het artsenlaboratorium of ander extern onderzoek beschikbaar zijn, is niet bindend.
6.2. Het Medisch Keuringscentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of vermissing van diagnostisch materiaal bij derden. Wanneer zich een dergelijk geval voordoet en de oorzaak te wijten is aan het handelen van derden dan zal het Medisch Keuringscentrum onder redelijke omstandigheden vervangend onderzoek aanbieden en alsnog een uitslag presenteren.
6.3. De door het Medisch Keuringscentrum aan de cliënt genoemde uitslagtermijn is slechts een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
6.4. Het Medisch Keuringscentrum draagt ervoor zorg dat wanneer uitslagen bekend zijn deze zo spoedig mogelijk door het Medisch Keuringscentrum worden gecommuniceerd. In geval van bloedonderzoek bij verzekerings- en acceptatiekeuringen, wordt de cliënt, wanneer dat zo is afgesproken, geïnformeerd door de arts over de uitslag. De uitslagen worden vervolgens doorgestuurd naar de verzekeraar.

Artikel 7. Medisch Dossier, Privacy

Het Medisch Keuringscentrum bewaart de anamnesegegevens van de cliënt in het zogeheten Medisch Dossier. Hierop zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen van toepassing. Inzage in het medisch dossier kan door de cliënt slechts worden verkregen door invulling van een formulier en na betaling van de verschuldigde administratiekosten. Medisch Keuringscentrum draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntenadministratie. Hierbij vormen de wettelijke privacy regels uitgangspunt. Cliënt verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia en eventueel van toepassing zijnde verzekeringsgegevens juist zijn.

Artikel 8. Verzuim/ontbinding

8.1. Indien de cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is het Medisch Keuringscentrum gerechtigd de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement van de cliënt en/of verzekeraar, zullen alle Overeenkomsten met de cliënt van rechtswege zijn ontbonden.
8.3. Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 doet niet af aan de overige rechten van het Medisch Keuringscentrum op grond van wet en Overeenkomst.
8.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 8.1en 8.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van het Medisch Keuringscentrum op de cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Medisch Keuringscentrum op de cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is het Medisch Keuringscentrum gerechtigd de dienstverlening te staken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Medisch Keuringscentrum.

9.1. Medisch Keuringscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van uitslagen en de beoordelingen van in opdracht van het Medisch Keuringscentrum werkzame artsen. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de medische werkzaamheden.
9.2. De arts is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken, dient op tijd aanwezig te zijn en zich te houden aan de door het Medisch Keuringscentrum gestelde consulttermijn.
9.3. Cliënten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen of klachten hebben, zich wenden tot de in betreffende kwestie bevoegde arbitraire instantie.
9.4. Artsen verklaren zich bereid zonder enige beperking mee te werken aan vanwege het Staatstoezicht op de Volksgezondheid in te stellen onderzoeken.
9.5. Na afronding van de consulten kan de cliënt geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. Medisch Keuringscentrum zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties.

Artikel 10. Prijzen

10.1. Prijzen in door het Medisch Keuringscentrum verstrekte offertes zijn rechtsgeldig tot 14 dagen na dagtekening van de offerte. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van cliënt en/of verzekeraar: de kosten van de arts, het consult en eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek.

Artikel 11. Betaling

11.1. De cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op
de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Medisch Keuringscentrum betalen. Alle betalingen zullen op een door het Medisch Keuringscentrum aan te geven bankrekening worden gedaan.
11.2. Alle door Medisch Keuringscentrum in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De cliënt is niet bevoegd tot verrekening. De cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Medisch Keuringscentrum op te schorten.
11.3. Indien op enig moment bij het Medisch Keuringscentrum gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de cliënt en/of verzekeraar, heeft het Medisch Keuringscentrum het recht, alvorens (verder) te presteren van de cliënt te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de cliënt een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die het Medisch Keuringscentrum, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de cliënt heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van het Medisch Keuringscentrum.
11.4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de cliënt zonder nadere aankondiging in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Medisch Keuringscentrum op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Het Medisch Keuringscentrum zal in principe een aanmaning versturen bij het verstrijken van de betalingstermijn indien cliënt niet heeft betaald.
11.5. De cliënt is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de
laatste dag van de betalingstermijn van de aanmaning zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
11.6. Indien de cliënt jegens Medisch Keuringscentrum in verzuim is, is hij verplicht Medisch Keuringscentrum de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van Euro 150.
11.7. Indien Medisch Keuringscentrum, nadat de cliënt in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de cliënt richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.


Maak Afspraak

Terug