Medisch Keuringscentrum verricht al haar werkzaamheden conform de Wet op de Medische Keuringen (WMK) en de Wet op de

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Alle gegevens uit het onderzoek zijn strikt vertrouwelijk en informatieverstrekking naar derden geschiedt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Rechten en plichten rond de medische keuring.
Medisch Keuringscentrum hecht er veel waarde aan dat u als (kandidaat)verzekerde goed geïnformeerd wordt over uw rechten en plichten ten aanzien van de medische keuring. Op deze pagina vindt u alle informatie over wet en regelgeving aangaande medische acceptatiekeuringen. Wij raden u aan deze informatie goed door te lezen voorafgaand aan de keuring.
Lees verder over:

  • Wet en regelgeving
  • De keuring

Als (kandidaat)verzekerde heeft u rechten. Deze rechten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige

Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Medische Keuringen (WMK). Een korte samenvatting van deze wetten vindt u hier.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) legt de patiënten rechten vast. De rechten zijn eveneens van toepassing op keuringen (WGBO 1653t).

Als verzekerde die gekeurd gaat worden (‘keurling’) heeft u:

  • Recht op informatie over het hoe en waarom van de keuring
  • Recht op privacy; ook een keuringsarts is gebonden aan het beroepsgeheim

De keurling mag als eerste kennis nemen van de uitslag en gevolgtrekking van het onderzoek, zodat hij zelf kan

bepalen of daarvan mededeling wordt gedaan aan de werkgever. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u dit tijdens de keuring aangeven. Ook de keuringsarts zal u op dit recht wijzen.

Wet op de Medische keuringen
De WMK legt het doen van medische keuringen aan banden. Onder een
medische keuring wordt in de wet verstaan:

  • Schriftelijke gezondheidsvragen
  • Mondelinge gezondheidsvragen
  • Een lichamelijk onderzoek

NB Medische keuringen mogen alléén door een arts worden verricht.

Verzekeringskeuringen

Er mag geen medische keuring meer worden gevraagd voor verzekeringen die via de werkgever worden afgesloten, zoals pensioen- of WAO-gat-verzekeringen. Er mag wel gekeurd worden als
een verzekering door een particulier zelf wordt afgesloten, of als een zelfstandig ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten of wanneer een werknemer een eerdere polis wil wijzigen.

Wanneer iemand een arbeidsongeschiktheidsverzekering van maximaal €32.000,- in het eerste jaar en €22.000,- in de daaropvolgende jaren wil afsluiten, of wanneer iemand een levensverzekering van maximaal €160.000,- wil afsluiten, mag de verzekeraar niet informeren naar aanleg voor ernstige onbehandelbare erfelijke ziekten, tenzij de ziekte al manifest is.

Ook mogen onder deze bedragen verzekeraars niet vragen naar resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek.
Verzekeraars mogen geen erfelijkheidsonderzoek eisen als voorwaarde voor het afsluiten van een levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Onder de genoemde bedragen mag de verzekeraar wèl een HIV-test verrichten als de antwoorden op een aantal specifieke vragen daartoe aanleiding geven. Welke vragen dat zijn, staat vermeld in de HIV-gedragscode. Boven de genoemde bedragen mag wel een HIV-test worden afgenomen.

Klachten of vragen over de WMK?

De Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is per 1 januari 1999 aangewezen als officieel meldpunt WMK.
Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een brochure verkrijgbaar.


  

Maak Afspraak

Terug