Wat houdt een PMO keuring in?

De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) legt werkgevers de verplichting op om
Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan hun medewerkers aan te bieden.
PMO is een preventief onderzoek waarmee de gezondheid van de medewerker in kaart wordt gebracht.
Het doel van het PMO is dan ook het vroegtijdig signaleren en zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken
van gezondheidsschade voor de medewerker als gevolg van risico’s.

Is PMO verplicht?

Volgens de Arbowet dient de werkgever een PMO aan te bieden aan de werknemer.
Deelname door de medewerker is niet verplicht. Hierop zijn echter uitzonderingen,
zoals op grond van het Arbobesluit dat enkele groepen en vormen van arbeid noemt waarbij
een onderzoek moet worden aangeboden voor de aanvang van de werkzaamheden. Verder is het mogelijk dat
medewerkers verplicht zijn deel te nemen aan een PMO op grond van de geldende cao in de desbetreffende branch.

Op basis van de resultaten krijgt de medewerker een individueel advies met betrekking
tot zijn /haar gezondheid, werk en leefstijl, dus een advies op maat.
Werkgevers krijgen advies over eventuele maatregelen die zij kunnen treffen om klachten bij medewerkers te voorkomen.

Een PMO bestaat uit een health check waarbij werknemers vooraf een medische vragenlijst invullen.
Verder bestaat het onderzoek uit onderdelen die met de werkgever worden afgestemd op basis van het
doel van het PMO en de omstandigheden waarin gewerkt wordt.

Een goede gezondheid van de medewerkers is van groot belang voor een organisatie.
Als werkgever kunt u een PMO aanbieden aan al uw medewerkers. Medisch keuringscentrum kan u hierin adviseren.
Laat u zich volledig informeren.
  

Maak Afspraak

Terug